پیشینه شغلی

پیشینه تحصیلی

 • دکتری تخصصی

  مدیریت رفتاری

  دانشگاه فردوسی مشهد

  پایان نامه: ارائه مدل فرایندی ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

 • کارشناسی ارشد دوم

  مدیریت اجرایی

  دانشگاه فردوسی مشهد

  پایان نامه: تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان IT با نقش میانجی رفتار اشتراک دانش

 • کارشناسی ارشد اول

  مهندسی فناوری اطلاعات

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  پایان نامه: مطالعه و بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و ارائه پیشنهادات مناسب

 • کارشناسی

  مهندسی کامپیوتر نرم افزار

  دانشگاه امام رضا

  پایان نامه: طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی کاربرد داده‌کاوی در آن