مریم افشاری چمن آباد / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری

زین العابدین رحمانی / استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ساری

مصطفی جهانگیر / دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (نویسنده مسئول)

مرضیه فروتن / کارشناس مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

بررسی وضعیتِ فرهنگ سازمانی، سازمان را قادر می‌سازد، شکاف بینِ وضع موجودِ فرهنگ سازمانی و وضع مطلوب آن را بهبود بخشد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانیِ فعالان فرهنگی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد است. بدین منظور، ازمدل دنیسون استفاده شده است. پژوهشِ حاضر، از نوع پژوهش‌های کاربردی، توصیفی و پیمایشی است؛ جامعه پژوهش، فعّالان فرهنگی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد؛ و نمونه پژوهش ۳۳۹ نفر از این جامعه بود که به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند؛ ابزار این پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد دنیسون است که شامل ۶۰ پرسش است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بُعدِ «سازگاری» بیشترین، و بُعدِ «درگیر‌شدن در کار» کمترین امتیاز را به دست آورده‌اند؛ همچنین، در بین شاخص‌های دوازده‌گانه، شاخص «ارزش‌های بنیادی» که در بُعد سازگاری قرار دارد با امتیاز ۶۲٫۵% درحد بالایی قرارگرفته است؛ وشاخصی مانند «توسعه قابلیت‌ها» که زیر مجموعه بُعد درگیر‌شدن در کار است، با امتیاز ۵۱٫۱% کمترین امتیاز را به دست آورده، که نیازمند بهبود می‌باشد؛ همچنین در این پژوهش، امتیازات شاخص‌ها و ابعاد فرهنگ سازمانی در بین فعالان فرهنگی بر اساس جنسیت و طرح مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق، مؤیّدِ آن است که فرهنگ سازمانیِ سازمان، در سطح متوسطی قرار دارد، لذا برای تقویت و بهبود آن پیشنهادهای مناسبی در چهار اولویت به ترتیب ذکر شده است.

 واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، فعالان فرهنگی

ارائه شده در: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی / دانشگاه فردوسی مشهد / ۲۱ و ۲۲ آبان ۹۳

دانلود متن کامل مقاله از این سایت

دانلود متن کامل مقاله از سایت کنفرانس

لینک مقاله در سیویلیکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *