راحله مقامی / دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد  قزوین

مصطفی جهانگیر فیض آبادی / مدرس  دانشگاه پیام نور مشهد

مهدی ملامطلبی / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

حمید رستگاری / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نجف آباد

چکیده:

در سالیان اخیر، افزایش سرمایههای دانشی و لزوم استخراج، ذخیره، به اشتراک گذاری و بکارگیری موثر از این سرمایه ها، باعث مطرح شدنموضوع مدیریت دانش در سازمانها به ویژه سازمانهای دانش بنیانی نظیر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شده است. مدیریت دانش، شامل همهرو شهایی است که دانشگاه ها، دارایی ها و سرمایه های دانشی خود را استخراج، ذخیره، به اشتراکگذاری و بکارگیری می کنند. در استقرار مدیریتدانش در دانشگاهها، عوامل مختلفی تاثیرگذارند. فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و آموزشهای سازمانی از مهمترین این عوامل بهشمار می آیند. در این پژوهش، وضعیت دو عامل موثر بر مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارمنداناداری که دانشگران دانشگاه هستند، بررسی شده است. نوع این پژوهش، توصیفی و کاربردی و روش آن، پیمایشی است. جامعه آماری در آن، اعضای هیئت علمی و کارمندان است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، یک پرسش نامه پژوهشگر ساخته است، که روایی و پایایی آن سنجیده و تایید شده است. نتایج بدست آمده از پیمایش، نشان دهنده این است که امتیاز عوامل موثر بر مدیریت دانش برای اعضای هیئت علمی، یعنی فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی به ترتیب ۷۰%، ۵۱% است. این امتیازها برای کارمندان اداری دانشگاه به ترتیب ۵۹٫۸%، ۵۱٫۷% می باشد. در پایان مقاله نیز، پس از بررسی نتایج، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت عوامل موثر بر مدیریت دانش، شامل فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، دانشگاه، عوامل موثر بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، آموزش های سازمانی

ارائه شده در: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر / دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / ۱ و ۲ اسفند ۱۳۹۱

دانلود متن کامل مقاله

لینک مقاله در سیویلیکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *