مصطفی جهانگیر فیض آبادی / مدرس دانشگاه پیام نور مشهد

مرضیه فروتن / دانش آموخته مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

در سال‏های اخیر به دلیل افزایش تعداد و ابعاد پروژه‏های عمرانی شهری، توجه به مدیریت دانش در این پروژه‏ها افزایش یافته است. از مهم‏ترین دستاوردهای هر پروژه عمرانی، تجربیات و دانش های به دست آمده از انجام پروژه می‏باشد که لازم است با ساز و کارهای مناسب، این دانش‏ها و تجربیات کسب گردیده، به صورت مناسبی نگهداری شده و برای استفاده کارشناسان به اشتراک گذاشته شود و سپس در موارد مورد نیاز بکارگیری شود. در این مقاله، وضعیت کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش و تجربیات در پروژه‏های عمرانی شهرداری مشهد با مطالعه موردی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ثامن مشهد بررسی شده است. نوع این پژوهش، توصیفی و کاربردی و روش آن، پیمایشی است. جامعه آماری در آن، پروژه‏های عمرانی شهرداری منطقه ثامن مشهد است. ابزار مورد استفاده در این مقاله، پرسش‏نامه پژوهشگر ساخته است. نتایج به دست آمده نشان‏دهنده این است که، در پروژه‏های عمرانی شهرداری مشهد، در مراحل کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش به ترتیب امتیازات ۴۸٫۹%، ۴۹٫۲%، ۴۶٫۷% و ۵۴٫۴% به دست آمد. بیشترین امتیاز، مربوط به بکارگیری دانش است و کمترین امتیاز، مربوط به اشتراک دانش است.در پایان، پس از بررسی نتایج، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش در پروژه‏های عمرانی شهرداری مشهد ارائه گردید.

کلمات کلیدی: اشتراک دانش، بکارگیری دانش، پروژه‏های عمرانی، کسب دانش، نگهداری دانش

ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد ۲۶ الی ۲۷ بهمن ۹۰

دانلود متن کامل مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *