اهمیت نوآوری برای سازمان های امروزی

در قرن بیست‌و‌یکم با ظهور اقتصاد دانش‌بنیان، تغییرات سریع فناوری و افزایش روزافزون رقابت، نوآوری نقش حیاتی‌تری در تحول ساختارهای اقتصادی پیدا کرده است، به‌طوری‌که از اقتصادهای پیشرفتۀ امروزی به‌عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می‌شود [۱]. لذا نوآوری دغدغۀ بیشتر