بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بر اساس مدل دنیسون

مریم افشاری چمن آباد / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری زین العابدین رحمانی / استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ساری مصطفی جهانگیر / دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی علوم بیشتر

دانشگاه کارآفرین؛ نیازی برای عبور از بحران اشتغال

لینک مقاله در پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان (رصد) / مصطفی جهانگیر مقدمه هنوز نسل سوم دانشگاه ها در ایران به طور جدی مطرح نشده است، برای همین است که بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های بیشتر