ضرورت، موانع و نتایج ارائه خدمات الکترونیکی در نظام اداری کشور

ارائه خدمات الکترونیکی و مبتنی بر فناوری اطلاعات در سیستم اداری کشور، در راستای تحقق دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارا در ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته و تمامی روزهای سال از طریق رسانه های الکترونیکی گوناگون است. که مهم ترین نتیجه آن، بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و به دنبال آن افزایش رضایت مردم خواهد بود.

آلودگی اطلاعات؛ دستاورد عصر انفجار اطلاعات

آلودگی اطلاعات که یکی از انواع آسیب های اطلاعاتی محسوب می شود، به در هم آمیخته بودن اطلاعات صحیح با غلط گفته می شود. دگرگون شدن کیفیت یا صحّت اطلاعات بر اثر ورود عناصر دیگر، اطلاعات نامرتبط یا فاقد بار اطلاعاتی؛ اختلال یا پارازیت، نوعی آلودگی اطلاعات هستند.

اطلاعات را آسیب های گوناگونی تهدید می کند، برخی از این آسیب ها عبارتند ازآلودگی اطلاعات، انفجار اطلاعات، زیادی اطلاعات و تکرار اطلاعات که در ادامه به آن پرداخته می شود.