ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت اجرای استراتژی اقیانوس آبی از طریق خلق نوآوری ارزش مطالعه موردی: هتل های ۵ ستاره مشهد

حسین امین التجار / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فتانه یاراحمدی  / دکتری مدیریت بازرگانی. استادیار دانشگاه ملایر مرضیه فروتن / کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد مصطفی جهانگیر / کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بیشتر