ارائه چارچوبی جهت انتخاب چارچوب معماری سازمانی سیستم های فرماندهی و کنترل براساس مدل زنجیره ای ارزش پورتر و کارت امتیازی متوازن

محمد محرابیون محمدی / دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و عضو گروه پژوهشی فرماندهی و کنترل مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین مصطفی جهانگیر فیض آبادی / کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی و عضو گروه پژوهشی فرماندهی و بیشتر

مطالعه و بررسی وضعیت عوامل موثر بر مدیریت دانش (فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

راحله مقامی / دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد  قزوین مصطفی جهانگیر فیض آبادی / مدرس  دانشگاه پیام نور مشهد مهدی ملامطلبی / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا حمید رستگاری / عضو هیات علمی بیشتر

مطالعه و بررسی وضعیت کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش و تجربیات در پروژه‏ های عمرانی شهرداری مشهد

مصطفی جهانگیر فیض آبادی / مدرس دانشگاه پیام نور مشهد مرضیه فروتن / دانش آموخته مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد چکیده در سال‏های اخیر به دلیل افزایش تعداد و ابعاد پروژه‏های عمرانی شهری، توجه به مدیریت دانش در این بیشتر