بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی انسانی و فناوری اطلاعات

Khorakian A, Jahangir Feyzabadi M, foroutan M, dehghan banadaki M. The impact of knowledge management on innovation through moderating organizational factors of human resources and technology in knowledge-based companies. JOM&DP. 2015; 28 (2) :75-107 خوراکیان علیرضا، جهانگیر مصطفی، فروتن مرضیه، بیشتر

بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها

Jahangir, M., Khorakian, A., & Lagzian, M. (2016). The Impact of Work Engagement on the Innovative Behavior through the Mediating Role of Sharing Mistakes. Innovation Management Journal, 5(1), 29-52. جهانگیر, مصطفی, خوراکیان, علیرضا, و لگزیان, محمد. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر تعلق بیشتر