آیا هدف عامل انگیزشی است یا شناختی؟

بعد انگیزشی هدف گذاری نظریه هدف گذاری بیان می دارد که رفتار افراد تحت تاثیر اهداف تعیین شده قرار می گیرد. یعنی اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شود، آنان برای دستیابی به هدف های مذکور برانگیخته می بیشتر

تاثیر هدف گذاری فردی بر عملکرد فردی کارکنان

تاثیر هدف گذاری فردی بر عملکرد فردی کارکنان به دو صورت می توان برای کارکنان هدف گذاری را انجام داد: مدیران اهداف را برای کارکنان تعیین نمایند. مدیران به طور مشترک با کارکنان اهداف آنان را تعیین نمایند. چنانچه کارکنان بیشتر

معرفی نظریه قرارداد روان شناختی در رفتار سازمانی

معرفی نظریه قرارداد روان شناختی روسو مبدع نظریه قرارداد روان شناختی، این گونه تعریف ارائه می دهد: «قرارداد روان شناختی به دلیل ماهیت ادراکی و ذهنی خود، مبتنی بر باورهای افراد در باب قواعد و توافق نانوشته میان آن ها بیشتر

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت

تجزیه و تحلیل چند سطحی چیست؟ در پژوهش های مدیریتی به بررسی پدیده های سازمانی یا در سطح خرد و یا در سطح کلان پرداخته می شود. و به تاثیر بالا به پایین و پایین به بالای پدیده ها توجهی بیشتر

در باب تصمیم گیری در مدیریت

برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده است که در موقع تصمیم گیری در آخرین لحظات، تصمیم خود را عوض کرده‌اند. شاید یادآوری یک خاطره، یا شاید هم یک حرف کوچک از طرف یک همکار یا یک مدیر، تصمیم آن ها بیشتر

مقایسه سه مفهوم نگرش، ارزش و اعتقاد

مقدمه در این نوشتار سه مفهوم نزدیک به هم نگرش، ارزش و اعتقاد که در رفتار سازمانی کاربرد دارند با یکدیگر مقایسه می شوند. ابتدا توضیح مختصری برای هر یک از این سه مفهوم ارائه می گردد و سپس این بیشتر

سرمایه داری سازمانی

مبانی سرمایه داری سازمانی آمریکایی به آدام اسمیت بر می گردد. بر اساس دیدگاه وی مالک دارایی ها افراد هستند و سازمان های بزرگ (که مالک آن سهامداران هستند)  از سرمایه خود برای تولید محصولات و خدمات استفاده می کنند، بیشتر

تنبیه از دیدگاه مدیریتی

یافته ها نشان می دهند که مدیران به واسطه وجود افراد تنبیه شده تحت فشار هستند. مدیران همچنین نسبت به تاثیرات روانی و ادراکی تنبیه آگاه هستند. اگرچه پژوهشگران توصیه می کنند که از تنبیه پرهیز گردد اما نهایتا برخی بیشتر

نظریه پست مدرن سازمان

اندیشه پست مدرنیسم نباید به عنوان عیب جویی تفکرات مدرن در نظر گرفته شود، بلکه پست مدرنیسم نگاهی دوباره و رویکردی متفاوت به مبانی متافیزیکی علم مدرن است. در تفکر مدرنیسم که از آن به اتمیسم یاد می شود، جهان بیشتر

نظریه انتقادی سازمان

نظریه انتقادی، هنجارمندی تولید و مصرف دانش را مورد بررسی قرار می دهد. نظریات هابرماس از متفکران مکتب فرانکفورت، محوریت این دیدگاه را شکل می دهد. نظریه انتقادی، این باور که افراد، جهان پیرامون خود را آن گونه که در بیشتر