آمار توصیفی در SPSS و کاربرد آن در مدیریت

اسلاید «آمار توصیفی در SPSS» که در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس آمار حیاتی و روش تحقیق ارائه شده است. دانلود اسلاید

بایدها و نبایدهای محیط کار

اسلاید «بایدها و نبایدهای محیط کار» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس کارآفرینی و مهارت های شغلی ارائه شده است. دانلود اسلاید

مدیریت تفکر ۱ – تفکر مثبت

اسلاید «مدیریت تفکر ۱ – تفکر مثبت» که در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس روش های مطالعه و یادگیری ارائه شده است. دانلود اسلاید

روش شناسی تحقیق در مدیریت رفتاری و منابع انسانی

اسلاید روش شناسی تحقیق که در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس آمار حیاتی و روش تحقیق ارائه شده است. دانلود اسلاید

انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی

اسلاید «انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس کارآفرینی و مهارت های شغلی ارائه شده است. دانلود اسلاید

کلیات تحقیق در مدیریت رفتاری و منابع انسانی

اسلاید کلیات تحقیق که در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس آمار حیاتی و روش تحقیق ارائه شده است. دانلود اسلاید

روان شناسی شناختی و فلسفه ذهن: نظریات دوگانه انگاری و مساله آگاهی

اسلاید علوم شناختی و فلسفه ذهن : نظریات دوگانه انگاری و مساله آگاهی که در بهمن ۱۳۹۳  برای اساتید گروه روان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. دانلود اسلاید