سرفصلها و فایلهای فناوری اطلاعات برای مدیران

جلسه اول – ۱۲ بهمن ۹۲ – معرفی طرح درس – آشنایی با مشخصات درس، سرفصل ها و اهداف درس و شیوه ارائه کنفرانس های دانشجویی – جلسه دوم – ۱۹ بهمن ۹۲ – مدیریت دانش ۱ – آشنایی با بیشتر