فناوری اطلاعات سلامت ۱

اسلایدهای درس «فناوری اطلاعات سلامت ۱» که در نیمسال اول ۹۶-۹۵ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت ارائه شده است. سیستم های اطلاعات سلامت ۱ – دانلود سیستم های اطلاعات سلامت ۲ – بیشتر