سرفصلها و فایلهای اصول و مبانی مدیریت

طرح درس و مفاهیم و تعاریف – معرفی درس و آشنایی با مفاهیم و تعاریف سازمان و مدیریت – دانلود برنامه ریزی و تصمیم گیری – آشنایی با تصمیم گیری و برنامه ریزی – دانلود سیر تحول اندیشه های مدیریت بیشتر