طرح دوره و اسلایدهای درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

طرح دوره و اسلایدهای درس «مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» (Organizational behavior) که در نیمسال اول ۹۶-۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. لازم به ذکر است اسلایدها به تدریج و در طول بیشتر