سرفصلها و فایلهای مهندسی نرم افزار ۱

دانلود جزوه درس مهندسی نرم افزار ۱ شامل کلیه جلسات زیر: نرم افزار و مهندسی نرم افزار – آشنایی با نرم افزار، مهندسی نرم افزار و پندارهای باطل نرم افزاری – دانلود مدل های فرایند ۱ – آشنایی با مدل بیشتر