سرفصلها و فایلهای درس روشهای مطالعه و یادگیری

برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان – چگونه برنامه ریزی درسی داشته باشیم و زمان مان را مدیریت کنیم؟ – دانلود سبک های یادگیری – چه سبک هایی برای یادگیری وجود دارد و ما چه سبکی داریم؟ – دانلود سیستم بیشتر