طرح دوره و اسلایدهای درس «مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» (Organizational behavior) که در نیمسال اول ۹۶-۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. لازم به ذکر است اسلایدها به تدریج و در طول ترم بارگذاری می شوند.

جلسه اول / ۹۶٫۷٫۵ / درآمدی بر رشته رفتار سازمانی / دانلود

جلسه دوم / ۹۶٫۷٫۱۲ / رفتار فردی، شخصیت و ارزش ها / دانلود

جلسه سوم / ۹۶٫۷٫۱۹ / ادراک و یادگیری در سازمان ها / دانلود

جلسه چهارم / ۹۶٫۷٫۲۶ / عواطف، نگرش ها و استرس های محیط کار / دانلود

جلسه پنجم / ۹۶٫۸٫۳ / مبانی انگیزش کارکنان / دانلود

جلسه ششم / ۹۶٫۸٫۱۰ / شیوه های عملکرد / دانلود

جلسه هفتم / ۹۶٫۸٫۱۷ / تصمیم گیری و خلاقیت / دانلود

جلسه هشتم / ۹۶٫۸٫۲۴ / پویایی های تیم   / دانلود

جلسه نهم / ۹۶٫۹٫۱ / ارتباطات در تیم ها و سازمان ها / دانلود

جلسه دهم / ۹۶٫۹٫۸ / قدرت و نفوذ در محیط کار / دانلود

جلسه یازدهم / ۹۶٫۹٫۲۲ / تعارض و مذاکره در محیط کار / دانلود

جلسه دوازدهم / ۹۶٫۹٫۲۹ /  رهبری در سازمان / دانلود

جلسه سیزدهم / ۹۶٫۱۰٫۶ / فرهنگ سازمانی /  دانلود

جلسه چهاردهم / ۹۶٫۱۰٫۱۳ / تحول سازمانی  / دانلود

منبع درسی:

McShane, S., & Von Glinow, M. (2010). Organizational behavior: Irwin/McGraw-Hill.

ترجمه: مک شین، ا و گلینو، م. (۱۳۹۴). رفتار سازمانی: رفتار و فرایندهای فردی. ترجمه علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر و نرگس راهنما. مشهد: آبان برتر.

One thought on “طرح دوره و اسلایدهای درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *