فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس

بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد

عليرضا خوراكيان، مصطفي جهانگير، الناز توتونچي صراف، ريحانه قطب شريف
مقالات مجلات علمی ترویجیفصلنامه علمی ترویجی انرژی ایران، دوره 19 شماره 4، 1395، صفحات 33-48

چکیده

مدیریت ارتباط با مشتریان یک استراتژی بازاریابی است که کلیه ی فعالیت های مرتبط با مشتریان را یکپارچه می کند و یکی از اصلی ترین اهداف آن، افزایش میزان رضایت مشتری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد تشکیل شده است. با توجه به این که حجم جامعه ی آماری تحقیق نامحدود می باشد، نمونه ای 200 نفری بر اساس روش نمونه گیری در دسترس برای تحقیق انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه است. روایی صوری پرسش نامه با استفاده از آزمون آزمایشی و نظر خبرگان، روایی ساختاری آن به کمک تحلیل عاملی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات به عنوان یک متغیر تعدیلگر تأثیر مثبتی بر متغیرهای اعتماد و کیفیت خدمات داشته که در نهایت منجر به رضایت بیشتر مشترکین این شرکت شده است.

کلمه‌های کلیدی: رضايت مشتريان، سيستم مديريت ارتباط با مشتري، شركت توزيع نيروي برق، فناوري اطلاعات، كيفيت خدمات

Investigating the role of knowledge-oriented organizational culture and leadership as moderators on the effect of knowledge management on innovation

Alireza Khorakian, Mostafa Jahangir, Hussein Amintojjar, Marziyeh Foroutan
Conference Proceedings 7th International Management Conference, Tehran, 2015

Abstarct

The goal of this study is an investigation of the moderator role of knowledge-oriented organizational culture and leadership on the effect of knowledge management on innovation. The type of this research is practical and its method is the survey. Questionnaires have been used to conduct the research. Its target population includes knowledge-based companies in Mashhad, which are located in the Mashhad Science and Technology Park and Growth Center of Ferdowsi University of Mashhad. According to a random sampling, 89 companies from 125 active knowledge-based companies were selected. Multi-Regression method was used to test the hypotheses. Findings show, although managing knowledge has a positive effect on innovation, when moderator variables like knowledge-oriented organizational culture and leadership are there to overcome human obstacles toward innovation and managing knowledge, the organization is able to reach higher levels of innovation.

Keywords: knowledge management, innovation, organizational culture

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بر اساس مدل دنیسون

مریم افشاری چمن آباد، زین العابدین رحمانی، مصطفی جهانگیر، مرضیه فروتن
مقالات کنفرانسهاششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد، 1393

چکیده

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی، سازمان را قادر میسازد، شکاف بین وضع موجود فرهنگ سازمانی و وضعمطلوب آن را بهبود بخشد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان فرهنگی سازمانفرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد است. بدین منظور، ازمدل دنیسون استفاده شده است. پژوهش حاضر، ازنوع پژوهشهای کاربردی، توصیفی و پیمایشی است؛ جامعه پژوهش، فعالان فرهنگی سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری مشهد؛ و نمونه پژوهش 339 نفر از این جامعه بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخابشده اند؛ ابزار این پژوهش، پرسشنامه استاندارد دنیسون است که شامل 60 پرسش است.یافته های پژوهش نشان میدهد که بعد «سازگاری» بیشترین، و بعد «درگیر شدن در کار» کمترین امتیاز را به دست آورده اند، همچنین، در بین شاخص های دوازده گانه، شاخص «ارزش بنیادی» که در بعد سازگاری قرار دارد با امتیاز 62.5% درحد بالایی قرارگرفته است؛ وشاخصی مانند «توسعه قابلیت ها» که زیر مجموعه بعد درگیرشدن در کار است، با امتیاز 51.1% کمترین امتیاز را به دست آورده، که نیازمند بهبود میباشد؛ همچنین در این پژوهش، امتیازات شاخصها و ابعاد فرهنگ سازمانی در بین فعالان فرهنگی بر اساس جنسیت و طرح مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق، مؤید آن است که فرهنگ سازمانی سازمان، در سطح متوسطی قرار دارد، لذا برای تقویت و بهبود آن پیشنهادهای مناسبی در چهار اولویت به ترتیب ذکر شده است.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، فعالان فرهنگی

ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت اجرای استراتژی اقیانوس آبی از طریق خلق نوآوری ارزش مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد

حسین امین التجار، فتانه یاراحمدی، مرضیه فروتن، مصطفی جهانگیر
مقالات کنفرانسهاكنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21، تهران، 1393

چکیده

وجود تقریبی 60 درصد از تأسیسات اقامتی کشور در شهر مقدس مشهد نشان دهنده رقابتی بسیار شدید در بازار گردشگری میباشد. علاوه بر آن در سال های گذشته تغییر ذائقه گردشگری، ظهور بازارهای رقیب در جذب گردشگر، کوچکتر شدن سهم بازار وسایر عوامل محیطی به ویژه برای هتل های 5 ستاره مشهد، باعث شده تا میانگین اقامت گردشگران در این شهر به 1/5 تا 2 شب کاهش یابد. اینها تهدیداتی هستند که نیازمند مطالعه و طرح ریزی استراتژی های جدید مبتنی بر نوآوری ارزش می باشند. هدف دراین نوشتار بررسی ضرورت خلق استراتژی اقیانوس آبی از طریق نوآوری ارزش در بازار هتل های 5 ستاره بوده است. جامعه آماریاین پژوهش مدیران و سرپرستان فرانت آفیس و مسئولان رزرواسیون هتل های پنج ستاره مشهد بوده اند. نتایج به دست آمدهپرسشنامه ارزیابی عوامل محیط خارجی (EFE) و تحلیل داده های کتابخانه ای و گزارشات سازمان های ذی ربط، نشان داد نیاز بهتغییر در برنامه ریزی هتل های 5 ستاره در خلق استراتژی اقیانوس آبی به وسیله نوآوری ارزش در محصولات یک ضرورت است.

کلیدواژه ها: هتلداری، ارزیابی عوامل محیطی، نوآوری ارزش، استراتژی اقیانوس آبی