طرح دوره و اسلایدهای درس مدیریت دانش در سازمان

طرح دوره و اسلایدهای درس «مدیریت دانش در سازمان» (Knowledge management in organization) که در نیمسال اول ۹۶-۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. جلسه اول / ۹۶٫۷٫۳ / چیستی و چرایی بیشتر