رفتارهای ضدنوآورانه مدیران

مدیران در تقویت یا تضعیف رفتار نوآورانه کارکنان متخصص خود نقش بسزایی دارند (Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004). برخی از مدیران در توانمند سازی و ارتقای رفتار نوآورانه کارکنان نقش ایفا می کنند و گروهی دیگر از مدیران رفتار بیشتر

تاثیر هدف گذاری فردی بر عملکرد فردی کارکنان

تاثیر هدف گذاری فردی بر عملکرد فردی کارکنان به دو صورت می توان برای کارکنان هدف گذاری را انجام داد: مدیران اهداف را برای کارکنان تعیین نمایند. مدیران به طور مشترک با کارکنان اهداف آنان را تعیین نمایند. چنانچه کارکنان بیشتر

معرفی نظریه قرارداد روان شناختی در رفتار سازمانی

معرفی نظریه قرارداد روان شناختی روسو مبدع نظریه قرارداد روان شناختی، این گونه تعریف ارائه می دهد: «قرارداد روان شناختی به دلیل ماهیت ادراکی و ذهنی خود، مبتنی بر باورهای افراد در باب قواعد و توافق نانوشته میان آن ها بیشتر

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت

تجزیه و تحلیل چند سطحی چیست؟ در پژوهش های مدیریتی به بررسی پدیده های سازمانی یا در سطح خرد و یا در سطح کلان پرداخته می شود. و به تاثیر بالا به پایین و پایین به بالای پدیده ها توجهی بیشتر

در باب تصمیم گیری در مدیریت

برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده است که در موقع تصمیم گیری در آخرین لحظات، تصمیم خود را عوض کرده‌اند. شاید یادآوری یک خاطره، یا شاید هم یک حرف کوچک از طرف یک همکار یا یک مدیر، تصمیم آن ها بیشتر

سرمایه داری سازمانی

مبانی سرمایه داری سازمانی آمریکایی به آدام اسمیت بر می گردد. بر اساس دیدگاه وی مالک دارایی ها افراد هستند و سازمان های بزرگ (که مالک آن سهامداران هستند)  از سرمایه خود برای تولید محصولات و خدمات استفاده می کنند، بیشتر

نظریه پست مدرن سازمان

اندیشه پست مدرنیسم نباید به عنوان عیب جویی تفکرات مدرن در نظر گرفته شود، بلکه پست مدرنیسم نگاهی دوباره و رویکردی متفاوت به مبانی متافیزیکی علم مدرن است. در تفکر مدرنیسم که از آن به اتمیسم یاد می شود، جهان بیشتر

مهم ترین وظیفه مدیر

مهم ترین وظیفه مدیر عبارت است از: ١- برنامه ریزی برای تحقق یک هدف یا حل یک مشکل یا استفاده از یک فرصت (زیرا برنامه ریزی فقط برای تحقق هدف نیست بلکه برای حل یک مشکل و همچنین استفاده از بیشتر

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تعهدسازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد تعهد سازمانی، فرد را با سازمان پیوند می دهد و بیشتر

خدمات و زمینه های همکاری مشاوره ای

در زمینه ها و موضوعات زیر به ارائه خدمات مشاوره ای فردی و سازمانی پرداخته می شود. افراد و سازمان ها می توانند موضوع موردنظر خود را به آدرس ایمیل mjahangirf@gamail.com یا از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۵۱۰۸۳۱۸۰ ارسال فرمایند. بیشتر