خاستگاه های روش تحقیق نظریه داده بنیاد

بنا به نظر Suddaby (2006, p. 633)، نظریه پردازی داده بنیاد در واکنش به دو عامل اساسی بوجود آمد. نخست این که نظریه داده بنیاد را می توان طغیانی علیه تسلط ایدئولوژی کمی بر تحقیقات علوم اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ بیشتر

روش تحقیق نظریه داده بنیاد

نظریه داده بنیاد، یک روش شناسی پژوهش می باشد که عمدتا مرتبط با تحقیقات کیفی است. این روش شناسی در سال ۱۹۶۷ توسط بارنی گلیسر و آنسلم استراوس ارائه شد. بنا به نظر این دو پژوهشگر، نظریه داده بنیاد روش بیشتر

فلسفه و پارادایم تحقیق

پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می‌کند. در این تبیین، نوع نگرش به دنیا، چگونگی فائق آمدن بر پیچیدگی‌ها و راهنمایی محققان و دانشمندان علوم اجتماعی در این که چه چیزی مهم است و مشروعیت دارد بیشتر

اهداف و مولفه های تحصیل در دوره دکتری مدیریت

اهداف تحصیل در مقطع دکتری مدیریت چهار هدف برای تحصیل در مقطع دکتری مدیریت قابل تصور است: آشنایی با موضوعات جدید علم مدیریت آشنایی با جدیدترین موضوعات علمی مدیریت و تحولات علمی در مرزهای دانش مدیریت ایجاد فرصت و انگیزه بیشتر

موانع کاربرد علم در تصمیم گیری های مدیریتی

استفاده از یافته های علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با موانعی مواجه است که شناخت این موانع و برطرف کردن آن های می تواند راهگشای ارتباط نزدیک تر علم و عمل مدیریت و کاربرد علم در تصمیم گیری های بیشتر

فرایند کمک علم به تصمیم گیری های مدیریتی

فرایند کمک علم به تصمیم گیری های مدیریتی مراحل روش علمی شامل تئوری پردازی، فرضیه سازی، سنجش و ارائه طرح است. و فرایند روش مدیریتی از مراحل برنامه ریزی، شناخت مساله، جمع آوری اطلاعات و تفسیر و اقدام تشکیل شده بیشتر

اهمیت نوآوری برای سازمان های امروزی

در قرن بیست‌و‌یکم با ظهور اقتصاد دانش‌بنیان، تغییرات سریع فناوری و افزایش روزافزون رقابت، نوآوری نقش حیاتی‌تری در تحول ساختارهای اقتصادی پیدا کرده است، به‌طوری‌که از اقتصادهای پیشرفتۀ امروزی به‌عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می‌شود [۱]. لذا نوآوری دغدغۀ بیشتر

توصیه های علوم شناختی در آموزش

توجه به هوش های چندگانه در تدریس استفاده از آموزش های چندرسانه ای برای تحریک حواس چندگانه زیرا در آموزش چندرسانه ای فرد توانایی مقایسه اطلاعات مختلف را پیدا نموده، در ذهن خود تصویر بهتری از مساله ترسیم می کند. بیشتر