درس مدیریت تفکر و ذهن (1-1392)

thinking-management

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و ذهن که در نیمسال اول 1393 -1392 برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان تدریس نموده ام. درس مدیریت تفکر و ذهن از این جهت اهمیت دارد که در آن با مبحث مهم لغزشگاه های اندیشه ورزی یا مغالطات منطقی آشنا می شوید که هم بتوانید از در گفتار و […]