درس مدیریت تغییر و تحول (3-1401)

strategic-management

موضوعات مبحث مدیریت تغییر و تحول (جلسه 1) چه باورهایی مانع تغییر هستند؟ (جلسه 2) چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ (جلسه 3 و 4) عارضه یابی و تشخیص آنچه باید تغییر کند (جلسه 5) کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر (جلسه 6 و 7 و 8) چگونه تغییر را پایدار کنیم؟ (جلسه 9 […]

درس مدیریت تغییر و تحول سازمانی (1-1401)

organizational-change-management-mjahangir

مبانی و مفاهیم تغییر و تحول سازمانی (جلسه 1) چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ (جلسه 2) رهبری فرایند تغییر با مدل جان کاتر (جلسه 3 و 4) عارضه یابی در فرایند تغییر و تحول (جلسه 5) برنامه ریزی تغییر و تحول سازمانی با OKR (جلسه 6) کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر و […]

درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک (1-1401)

strategic-thinking

رهبری فرایند تغییر با مدل جان کاتر (جلسه 6 و 7 و 8) تفکر استراتژیک (چیستی، چرایی و چگونگی) (جلسه 9) تفکر استراتژیک (در جستجوی فرصت ها، تمرکزگرایی و هدفمندی) (جلسه 10 و 11) تفکر استراتژیک (درون سپاری یا برون سپاری) (جلسه 12) تفکر استراتژیک (قصد استراتژیک، تمایز استراتژیک) (جلسه 13 و 14)