درس مدیریت توسعه و تحول سازمان (1-1402)

Change-management2

مدیریت تغییر و تحول: چیستی، چرایی و چگونگی چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ آماده سازی برای تغییر عارضه یابی و تشخیص آنچه باید تغییر کند برنامه ریزی و اجرای تغییر پایدارسازی تحول هک رشد کاربرد تفکر سیستمی در مدیریت تحول کاربرگ پروژه مدیریت توسعه و تحول سازمان

درس مدیریت و تفکر استراتژیک (1402-1)

strategic-implementation

1- برنامه‌ریزی استراتژیک 2- جاری‌سازی استراتژیک 3- پایش و کنترل استراتژیک 4- تفکر استراتژیک 5- استراتژی‌های هک رشد 6- کاربرگ پروژه مدیریت استراتژیک (Word– PDF)