درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک (1-1401)

strategic-thinking

رهبری فرایند تغییر با مدل جان کاتر (جلسه 6 و 7 و 8) تفکر استراتژیک (چیستی، چرایی و چگونگی) (جلسه 9) تفکر استراتژیک (در جستجوی فرصت ها، تمرکزگرایی و هدفمندی) (جلسه 10 و 11) تفکر استراتژیک (درون سپاری یا برون سپاری) (جلسه 12) تفکر استراتژیک (قصد استراتژیک، تمایز استراتژیک) (جلسه 13 و 14)

درس استراتژی عملیات (1-1401)

Creating-Operations-Strategy

فرایند استراتژی عملیات و تحلیل محیط درونی و بیرونی (جلسه 1 و 2 و 3) چگونه استراتژی های عملیات را تعیین کنیم؟ (جلسه 4 و 5 و 6) اصول مهم در مدیریت استراتژیک عملیات (جلسه 7) مطالعات موردی (Case Study) مدیریت استراتژیک عملیات (جلسه 8) جاری سازی استراتژی‌های عملیات (جلسه 9 و 10) پشتیبانی از […]

درس جاری‌سازی و کنترل استراتژیک (2-1400)

strategic-management

آسیب شناسی برنامه های استراتژیک رایج در کشور (جلسه 1) آنچه باید قبل از راه اندازی یا توسعه یک کسب و کار بدانیم (جلسه 2) استراتژی چیست؟ استراتژی‌های کلان چه هستند؟ (جلسه 3) چگونه رقابت کنیم؟ چه استراتژی های رقابتی می‌توانیم داشته باشیم؟ (جلسه 4 و 5) جاری‌سازی استراتژی (جلسه 6 و 7) پشتیبانی از […]