اصول مدیریت

Principle-Management

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان

رفتار سازمانی پیشرفته

Organizational-Behavior-mjahangir

اسلایدهای درس رفتار سازمانی پیشرفته که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است.جلسه 1: برقراری ارتباط موثر در سازمان 1 جلسه 2: برقراری ارتباط موثر در سازمان 2 جلسه 3: تاب آوری فردی و سازمانی جلسه 4: تفکر سیستمی جلسه 5: انگیزش و بهبود […]

مدیریت تحول سازمانی

organizational-change-management-mjahangir

دروس دانشگاه – مدیریت تغییر و تحول اسلایدهای درس مدیریت تغییر و تحول که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان MBA کالج دانشگاه فردوسی ارائه شده است. جلسه 1: آینده پژوهی ایران – دانلود جلسه 2: آینده پژوهی جهان – دانلود جلسه 3:  رهبری فرایند تغییر1 – دانلود جلسه 4: رهبری فرایند تغییر 2 – […]