درس مدیریت دانش در سازمان‌ها (1-1399)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد