درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک (1-1400)

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک را که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نموده ام را مشاهده می فرمایید. در درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک به این موضوع اشاره شده است که تغییرات پرشتاب در دنیای کنونی، سازمان ها و مدیرانشان را مجبور ساخته که برای تطبیق با این تغییرات، پروژه های تحولی را اجرا کنند. اما طبق تحقیقات انجام شده تعداد زیادی از پروژه های تغییر با شکست مواجه شده اند و ثمره ای جز هزینه و زمان از دست رفته برای سازمان ها و شرکت ها نداشته اند. برای کاهش میزان این شکست ها نیاز است از اصول علمی مدیریت تغییر و تحول برای رهبری و مدیریت فرایند تحول در سازمان استفاده کنید.