مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
کوچینگ و روان‌شناسی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت بازاریابی دیجیتال
درس‌های دانشگاه
درباره من

دکتری مدیریت (رفتار سازمانی) دانشگاه فردوسی
کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) دانشگاه فردوسی
کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستم‌های مدیریت) دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) دانشگاه امام رضا

عضو هیات علمی دانشگاه
پژوهشگر
مشاور
کوچ