درس رفتار سازمانی پیشرفته (2-1399)

اسلایدهای درس رفتار سازمانی پیشرفته که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ارائه شده است.