یادداشت نمونه کار تیمی موفق

می خواهم نمونه ای از یک کار تیمی موفق را برای شما بگویم. فروشگاه مواد غذایی ارگانیک هول فودز مارکت در آمریکا به عنوان سازمانی که کار تیمی موفق را اجرا می کند، به دنبال کارکنانی نمي گردد که صرفا از مهارت هاي خوب ارائه خدمات به مشتري برخوردار باشند، بلکه در جستجوی افرادی که علاوه بر آن، بتوانند کار تیمی هم انجام بدهند. مدیران شرکت، همه فروشگاه هاي هول فودز مارکت را به 10 تيم کاری تقسيم می کنند. این تیم ها خودگردانند و تصمیمات مربوط به هر تیم از طرف خود افراد آن تیم با حداقل دخالت از طرف مدیر گرفته می شود.
هر تیم، مسئولیت مدیریت کسب و کار خودش را بر عهده دارد، ارائه صورت سود و زيان، مديريت موجودي، بهره وری نيروي کار، حاشيه سود ناخالص از مسئولیت های تیم به شمار می رود و اعضاي تیم، مسئوليت خیلی از تصميمات مربوط به جایابی محصول را بر عهده دارند.

ورود اعضای جدید به تیم چگونه است؟

تيم های هول فودز مارکت غیر از گرفتن تصمیمات مربوط به بخش خودشان، در این مورد که آيا افراد استخدامی جدید مي توانند همچنان در تيم مشغول به کار باشند یا نه هم تصمیم گیری می کنند، پس از گذشت 30 تا 40 روز از اشتغال به کار فرد، اعضای تیم در مورد اینکه آيا فرد مي تواند به عنوان يک عضو دائمي در تيم فعاليت کند رای گیری می کنند و حداقل دو سوم آرا باید در خصوص دائمی شدن عضویت فرد در تیم مثبت باشد تا فرد استخدام شده به طور دائمی مشغول به کار شود. گرفتن اين تصميمات از طرف اعضای تیم با جدیت صورت می گیرد چون که تیم پاداش ماهيانه آن ها را بر مبناي عملکرد تيمي پرداخت می کند.
هر 4 هفته يکبار هم، شرکت عملکرد هر یک از تيم ها را با توجه به اهداف و کارايي هزينه ها محاسبه مي کند. وقتی که تيم روش هايي را براي اثربخشی بیشتر کار پيدا مي کند، بودجه استفاده نشده را بین اعضاي تيم تقسيم مي کند. اين پاداش تيمي ممکن است در هر چک پرداخت حقوق، به صدها دلار برسد.
منبع: مک شین، استیو و آن وون گلینو، ماری. (1397). رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانی. ترجمه علیرضا خوراکیان، سیده نرگس راهنما، مصطفی جهانگیر. مشهد: انتشارات سخن گستر