درس مدیریت تفکر و ذهن (1-1392)

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و ذهن که در نیمسال اول 1393 -1392 برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان تدریس نموده ام. درس مدیریت تفکر و ذهن از این جهت اهمیت دارد که در آن با مبحث مهم لغزشگاه های اندیشه ورزی یا مغالطات منطقی آشنا می شوید که هم بتوانید از در گفتار و نوشتار از به کار بردن آن ها پرهیز کنید و هم در صورت مواجهه با آن ها در گفتار و نوشتار دیگران، آن ها را تشخیص دهید. خطاهای ادراکی از جمله کلیشه ای، هاله ای، تقدم، تاخر و … هم موضوعی است که هر روزه با آن ها مواجه می شویم. این خطاها باعث می شوند درک و تفسیر ما از پدیده ها و رویدادهای زندگی دچار اختلال شود. ادراک نادرست هم باعث شکل گیری رفتارهای نادرست می شود. بنابراین با شناخت خطاهای ادراکی می توانید هم از آن ها جلوگیری کنید و هم خطاهای ادراکی را در گفتار، نوشتار و رفتار دیگران تشخیص دهید.