درس مدیریت تغییر و تحول (1-1400)

تغییرات پرشتاب در دنیای کنونی، سازمان ها و مدیرانشان را مجبور ساخته که برای تطبیق با این تغییرات، پروژه های تحولی را اجرا کنند. اما طبق تحقیقات انجام شده تعداد زیادی از پروژه های تغییر با شکست مواجه شده اند و ثمره ای جز هزینه و زمان از دست رفته برای سازمان ها و شرکت ها نداشته اند. برای کاهش میزان این شکست ها نیاز است از اصول علمی مدیریت تغییر و تحول برای رهبری و مدیریت فرایند تحول در سازمان استفاده کنید. در این بخش، اسلایدهای درس مدیریت تغییر و تحول را که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان MBA کالج دانشگاه فردوسی مشهد تدریس نموده ام را مشاهده می کنید.