آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

دروس دانشگاه - مدیریت تغییر و تحول

اسلایدهای درس مدیریت تغییر و تحول که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان MBA کالج دانشگاه فردوسی ارائه شده است.

جلسه 1: آینده پژوهی ایران – دانلود

جلسه 2: آینده پژوهی جهان – دانلود

جلسه 3:  رهبری فرایند تغییر1 – دانلود

جلسه 4: رهبری فرایند تغییر 2دانلود

جلسه 5:  تفکر سیستمی در مدیریت تحول 1 – دانلود

جلسه 6:  تفکر سیستمی در مدیریت تحول 2 – دانلود

جلسه 7: عارضه یابی در فرایند تغییر و تحول 1 – دانلود

جلسه 8:  عارضه یابی در فرایند تغییر و تحول 2 – دانلود

جلسه 9:  کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر و تحول 1 – دانلود

جلسه 10: کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر و تحول 2 – دانلود

جلسه 11:  چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ – دانلود

جلسه 12:  برنامه ریزی تحول سازمانی با OKR – دانلود

جلسه 13:  حفظ و پایدارسازی تحول 1 – دانلود

جلسه 14:  حفظ و پایدارسازی تحول 2 – دانلود