درس اصول مدیریت (1-1400)

اسلایدهای درس اصول مدیریت که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ارائه شده است.

جلسه 1: خودآگاهی شغلی Job Awareness

جلسه 2: نگارش Resume و CV

جلسه 3: مصاحبه شغلی Job Interview

جلسه 4: ایده پردازی و خلاقیت 1 Ideation & creativity

جلسه 5: ایده پردازی و خلاقیت 2 Ideation & creativity

جلسه 6: تاثیرگذاری و متقاعدسازی مخاطب Persuasion

جلسه 7: تفکر سیستمی 1 System Thinking

جلسه 8: تفکر سیستمی 2 System Thinking